Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

 

Poskytujeme tyto pobytové služby:

- domov pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení
- odlehčovací služba

Průběh jednání se zájemcem o poskytnutí pobytové sociální služby

 • před podáním žádosti může zájemce zařízení nezávazně navštívit
 • zájemce pošle do zařízení vyplněnou žádost, která je níže ke stažení nebo k dispozici u sociální pracovnice, která ji na požádání zašle poštou
 • k žádosti se přikládá Vyjádření lékaře (níže ke stažení), Rozhodnutí o přiznání výše příspěvku na péči, případně, je- li žadatel omezen, Rozhodnutí soudu o omezení ve svéprávnosti
 • sociální pracovnice zašle zájemci dopis a pozvánku k návštěvě zařízení, případně zamítnutí žádosti
 • následuje dojednání schůzky telefonicky na čísle 604 291 265 nebo e-mailem socialni1@domovbz.cz
 • osobní návštěva zájemce v zařízení (rozhovor, poskytnutí informací, prohlídka zařízení)
 • na základě všech zjištěných skutečností se rozhodne o zařazení/nezařazení žádosti do pořadníku čekatelů, v případě volné kapacity následuje uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby
Smlouva o poskytnutí sociální služby
 • sociální služby poskytujeme pouze na základě uzavřené smlouvy
 • uživatel je s obsahem smlouvy předem seznámen a může vznést připomínky
 • uživatele omezeného v uzavírání smluv zastupuje opatrovník
 • smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno
 • smlouva může být měněna ve formě dodatku a zrušena pouze písemně
 • smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou
 • uživatel s problémy v komunikaci dostane zjednodušenou verzi smlouvy

Seznam věcí potřebných při nástupu do zařízení

 • rodný list
 • občanský průkaz, cestovní pas, průkaz ZTP/P
 • zdravotní dokumentace, případně jméno, adresa, telefon ošetřujícího lékaře a dalších lékařů, u kterých je žadatel ve zdravotní péči
 • průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz
 • léky (alespoň na 3 dny)
 • peníze na úhradu do konce měsíce (není-li domluveno jinak)
 • kapesné
 • ošacení, toaletní potřeby + seznam těchto věcí
 • další osobní věci či pomůcky

Aktuální obsazenost celoročních pobytových sociálních služeb
domov pro osoby se zdravot. postižením chráněné bydlení
kapacita 23 uživatelů 47 uživatelů
volná místa 0 0
čekatelé 5

24

 Bonifikační systém
Zájemci o poskytnutí sociální služby jsou po osobní návštěvě zařazeni do pořadníku čekatelů na základě tohoto bonifikačního systému.

Rozhodná událost

Upřesnění události

Počet bodů

Datum podání žádosti

déle než 1 rok
2 roky
3 roky a více

1 bod
2 body
3 body

Sociální situace zájemce

úplná osamělost

3 body

 

rodina nezvládá péči
žadatel je umístěný v zařízení, které pro něj není vhodné

2 body

 

žadatel je nespokojený v jiném zařízení, které je pro něj ale vhodné, rodina péči zatím zvládá

1 bod

Bydliště (sociální vazby)

Kraj Vysočina

1 bod

 

jiný kraj

0 bodů

 

Bližší informace o poskytovaných službách Vám podá sociální pracovnice:
Lenka Všetečková
tel.: 604 291 265
e-mail: socialni@domovbz.cz
 

 

 


<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou