Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

 

Od ledna 2013 nově poskytujeme sociální službu sociálně terapeutická dílna, v rámci které se provozuje kavárna pro veřejnost s názvem Kavárna Pohodička.

Kapacita služby: Okamžitá kapacita je 6 klientů

Služba je poskytována zdarma.

Klienti procházejí nejprve zaškolením, které trvá asi 3 měsíce. Poté se dle svých schopností aktivně zapojují do provozu kavárny.

Žádost o poskytnutí sociální služby a příloha Vyjádření lékaře níže ke stažení.

 

Posláním sociálně terapeutické dílny je získat , rozvíjet a upevňovat pracovní návyky a dovednosti lidí s mentálním, případně kombinovaným postižením a umožnit jim tak seberealizaci a začlenění do běžného života.

Cílová skupina:

Lidé s lehkým, případně středním mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 -ti let věku,
v nepříznivé sociální situaci, kterým jejich dosavadní schopnosti neumožňují uplatnit se na běžném trhu práce.

Služby sociálně terapeutické dílny nejsou poskytovány:

Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme sociální službu poskytnout v těchto případech:

 • Nejsme schopni poskytnout takovou sociální službu, o kterou osoba žádá
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí  sociální služby  ( tzn. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna z důvodu akutního infekčního onemocnění, chování osoby  by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v sociálně terapeutické dílně)
 • Pokud byla osobě, které byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování sociální služby, vypovězena smlouva o poskytnutí této sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Dále sociální službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • imobilním
 • s těžkou vadou zraku a sluchu
 • s tělesným postižením omezujícím výkon povolání
 • s asociálním chováním
 • bez možnosti získání zdravotního průkazu
 • závislým na omamných látkách
 • které vyžadují zdravotní péči včetně podávání léků

 

Mezi naše hlavní cíle při práci s uživateli řadíme :

- získání pracovních návyků

- udržení a rozvoj osobních a sociálních dovedností klientů

- podporovat samostatnost uživatelů a tím snížit závislost na pomoci druhých osob

Při práci s uživateli se řídíme následujícími zásadami:

 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy – hlavním úkolem všech pracovníků sociálně terapeutické dílny je poskytovat uživatelům takové služby, které podporují jejich osobní rozvoj, individualitu, samostatnost a soběstačnost za pomoci rovnocenného partnerského přístupu.
 • respektování práv  uživatelů
 • zachování a rozvoj důstojného života uživatelů
 • předcházení sociální izolaci a vyloučení uživatelů z běžného života
 • zapojení uživatelů do pracovního procesu
 • týmová spolupráce a komunikace – vytvoření stabilního pracovního týmu, jednotného přístupu všech zaměstnanců, oboustranná komunikace –ve vztahu managementu, zaměstnanců, uživatelů, podpora kreativity a tvůrčích nápadů zaměstnanců…
 • podpora individuálního rozhodování uživatelů i zaměstnanců
 • profesionalita, odbornost a kvalifikovanost – přijímání kvalifikovaného personálu, možnost dalšího vzdělávání v rámci organizace – podpora rozvoje a zvyšování kvalifikace každého zaměstnance

Od dubna 2016  je provoz sociálně terapeutické dílny zařazen do projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina. Individuální projekt IP4. Tento projekt je součástí Operačního programu Zaměstnanost. https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost


Bližší informace zájemcům poskytne:

Riana Chytková, DiS. - sociální pracovnice
tel: 604 291 265
e-mail: socialni1@domovbz.cz

nebo

Marek Klement - vedoucí kavárny
tel: 739 905 881
e-mail: kavarna@domovbz.cz

 

 

 


<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou