Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

Projekt Hendikep není bariéra

 

ESF ČR, Evropská unie, MPSV, OPLZZ, Podporujeme Vaši budoucnost, www.esfcr.cz

 

Domov bez zámku realizoval od 1.  února 2014 do 30. června 2015 projekt Hendikep není bariéra.

Celý projekt byl zaměřen na zlepšení možnosti pracovního a společenského uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají dvou ambulantních sociálních služeb Domova bez zámku - Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu. V projektu bylo podpořeno celkem 36 osob, uživatelů Domova bez zámku.

Cílem projektu bylo posílit sociální integraci lidí s mentálním a kombinovaným postižením v mikroregionu Náměšťsko pomocí pracovně sociální aktivizace a umožnit jim tak získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce.

Během celého projektu podpořené osoby získávaly praktické dovednosti v jednotlivých dílnách v prostorách Denního stacionáře a v Sociálně terapeutické dílně, v rámci které je provozována Kavárna Pohodička.  Dle svých přání a schopností si účastníci projektu postupně osvoli pracovní úkony, jako jsou např. práce v kuchyni a v kavárně, výroba šperků, práce s keramikou nebo údržbářské práce.

V rámci projektu došlo k realizaci různých vzdělávacích aktivit, zaměřených na získání a rozvoj potřebných profesnícha a sociálních dovedností. Konkrétně to byl  Motivační kurz, Kurz sociálních dovedností a Kurz finanční gramotnosti.

Důležitou součástí celého projektu bylo odborné poradenství poskytované psychologem a mentální trénink (biofeedback), jehož cílem je zlepšení rozumových schopností, např. koncentrace nebo paměti.
Závěrečnou fází projektu byla podpora klientů při hledání uplatnění na volném trhu práce.

Projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením, byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. Zajištění technického vybavení prostor (klíčová aktivita 04)

V rámci této aktivity byly na začátku projektu zakoupeny čtyři počítače a tiskárna do jednotlivých dílen denního stacionáře. Pracovníci tak nyní mají větší možnosti k vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného pracovního uplatnění a to výukou, opakováním a prohlubováním práce s PC.

Součástí projektu bylo také rozšíření alternativní a augmentativní komunikace. To je důležité zejména proto, aby uživatelé ambulantních služeb mohli jiným/náhradním způsobem vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí. Tím pak mohou aktivně ovlivňovat svůj život, své okolí a dále se rozvíjet. Nákup dotykové obrazovky, mluvících fotoalb a komunikačních tašek byl proto jedním ze způsobů zkvalitnění komunikace s osobami s komunikačními problémy. Naší společnou snahou je k našim uživatelům přistupovat individuálně, respektovat jejich možnosti, schopnosti a omezení a při kontaktu s nimi projevit dostatek trpělivosti a schopnost empatie.

2. Motivační kurzy (klíčová aktivita 05 a06)

V rámci kurzů byla poskytována podpora 5 klientům sociálně terapeutické dílny a 8 klientům denního stacionáře. Kurzy probíhěhly ve dvou etapách, první část na začátku projektu po dobu 2 měsíců a druhá po dobu 1 měsíce ke konci projektu.

Cílem aktivity bylo motivovat účastníky kurzu k hledání zaměstnání, potažmo k práci na sobě, naučit je objektivně hodnotit svoje schopnosti, stanovovat si reálné cíle, orientovat se na trhu práce, hledat vhodné pracovní příležitosti, komunikovat s budoucím zaměstnavatelem nebo umět si zorganizovat osobní život s pracovním.
Kurz pro nás zrealizovala obecně prospěšná společnost Barevný svět z Třebíče.
Naši uživatelé se s lektorem setkávali jednou týdně po dobu čtyř hodin. Na hodinách probírali například třídění odpadu, nalezení vhodné práce, práva a povinnosti, povídali si o tom jak relaxovat či jak se vyhnout stresu. V průběhu kurzu se také naučili napsat svůj životopis a získali informace o tom, jak si mohou najít práci.
Druhá část byla zaměřena na zopakování získaných dovedností, vytvoření životopisu s aktuálními informacemi o schopnostech, které uživatelé během projektu získali a také návštěvili Úřad práce.

Motivační kurz v rozsahu 36 hodin úspěšně ukončilo 13 uživatelů, kteří získali nejen Osvědčení o absolvování kurzu, ale především řadu schopností, které budou moci ve svém životě uplatnit.

3. Kurz sociálních dovedností (klíčová aktivita 07)

Cílem této vzdělávací aktivity bylo získání a rozvoj sociálních dovedností účastníků projektu vedoucích k osobnostnímu rozvoji, rozšíření osobních kompetencí v běžném životě a zvýšení sebedůvěry.
Kromě teoretické výuky si účastníci kurzu na základě sebezkušenostních her a modelových situací mohli uvědomit, které způsoby jednání nebo řešení situací jsou efektivní a vyhovují jim. Naučili se řešit různé situace, které mohou ve společenském jednání nastat, také jinými způsoby, než které používali doposud.
Obsahem kurzu bylo například znalost pravidel a zvyklostí chování ve společnosti, orientace ve vztazích, znalost a používání verbální i neverbální komunikace mezi lidmi, vedení rozhovoru, uvědomění si osobních hranic, schopnost rozhodování a sebeprosazení (základy asertivního jednání), sociální dovednosti potřebné při hledání práce, při jejím vykonávání nebo potřebné ve volném čase, schopnost rozpoznání a řešení rizikových situací nebo konfliktů, předcházení stresu a schopnost relaxace.
Výuka probíhala formou různých cvičení, her,teoretickou výukou nebo nácvikem modelových situací.
Kurz sociálních dovedností byl realizován na zakázku obecně prospěšnou společností Barevný svět z Třebíče.
V rámci 40ti hodinového kurzu byla poskytnuta podpora 20 klientům denního stacionáře, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Realizace kurzu trvala 4 měsíce. Úspěšní účastníci (19 uživatelů) získali osvědčení o absolvování kurzu.

4. Kurz finanční gramotnosti (klíčová aktivita 08)

Cílem kurzu bylo zvýšit schopnosti účastníků projektu hospodařit s penězi a orientovat se ve finanční oblasti. Obsahem kurzu bylo seznámení s mincemi a bankovkami, funkce a hodnota peněz, početní úlohy). Součástí kurzu byl nácvik různých modelových situací jako například nakupování, reklamace vadného zboží, hospodaření s penězi (příjmy, výdaje, tvoření osobního rozpočtu) nebo práva spotřebitele (reklamace, schopnost bránit se nekalým obchodním praktikám).
Kurz finanční gramotnosti byl lektorován členem realizačního týmu - pedagogem. 
V rámci kurzu byla poskytnuta podpora 10 klientům denního stacionáře.Kurz probíhal po dobu 4 měsíců, v celkovém rozsahu 36 hodin.
Klíčová aktivita byla ukončena závěrečným písemným testem a praktickou zkouškou (objednání a zaplacení obědu v restauraci) .
Klíčovou aktivitu nedokončili dva klienti a to z důvodu absence docházky větší než 75% a  nezvládnutí závěrečného písemného testu a praktické zkoušky.
Úspěšní účastníci získali Osvědčení o absolvování kurzu.

5. Individuální poradenství (klíčová aktivita 09)

Tato aktivita účastníkům projektu pomáhala odbourávat stres a nepříjemné pocity, motivovala je k další práci na zlepšení svých schopností, řešila případné konflikty a problémové situace, poskytovala zpětnou vazbu a také pomáhala překonávat překážky, které mohly ohrozit jejich další účast v projektu.
Poradenství bylo určeno pro všechny klienty denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny.
Individuální poradenství a podporu uživatelů po dobu trvání projektu  zajišťoval psycholog, dále pak všichni pracovníci dílen a sociální pracovník. Individuální podpora psychologa byla účastníkům projektu plánovaně poskytnuta 7x za dobu trvání projektu.

6. Mentální trénink (klíčová aktivita10)

Tato aktivita probíhala 1x měsíčně, vždy v rozsahu 8 hodin, po celou dobu realizace projektu. V rámci aktivity byli podpořeni všichni účastníci projektu z denního stacionáře. Lektorské služby a zapůjčení některých přístrojů pro mentální trénink byly zajištěny firmou Biofeedback institut, s.r.o. Mentální trénink lektorovala Mgr. Bibiana Naďová a Jaroslav Dobrovolný.
Cílem této aktivity bylo rozvíjet rozumové schopnosti účastníků projektu a motivovat je k sebevzdělávání. V rámci aktivity byla použita metoda biofeedbacku, která se v zahraničí využívá mimo jiné i v sociálních službách. 
Účastníci se pomocí tréninkových her a s využitím speciálních přístrojů a softwaru pro trénink mozku učili pracovat se svojí koncentrací, trénovat paměť, prostorovou orientaci nebo logické a verbální myšlení. Tyto základní kognitivní schopnosti jsou předpokladem pro sociální komunikaci, navazování vztahů v pracovním prostředí a usnadňují tak začlenění do běžného života, pomáhají odbourávat stres a lépe zvládat krizové situace. Využití zábavné formy výuky také snižovalo možnou ztrátu motivace účastníků k pokračování v projektu.

7. Podpora při hledání zaměstnání (klíčová aktivita 11)

Cílem této aktivity bylo podpořit účastníky projektu při hledání uplatnění na volném trhu práce.
V rámci aktivity došlo k vytvoření letáku pro zaměstnavatele, který je informuje o výhodách a potřebnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Potencionální zaměstnavatelé byliosloveni účastníky s podporou pracovníka. Během setkání účastníci využili získané schopnosti a dovednosti v oblasti komunikace a sebeprezentace.Zaměstnavateli předali informační leták a svůj životopis.
Součástí aktivity bylo také hledání zaměstnání na internetu a  úřadu práce.
Aktivita byla určena pro klienty denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny, kteří byli vybráni na základě zhodnocení jejich úspěšnosti v předcházejících aktivitách a po poradě s psychologem.

 

 

Fotogalerie

Motivační kurz

Motivační kurz


Motivační kurz, vyhledávání práce na internetu

Motivační kurz, vyhledávání práce na internetu


Motivační kurz

Motivační kurz


Motivační kurz

Motivační kurz


Motivační kurz

Motivační kurz


 

Mentální trénink

Mentální trénink


Mentální trénink

Mentální trénink


Mentální trénink

Mentální trénink


Předávání osvědčení Kurzu sociálních dovedností

Předávání osvědčení Kurzu sociálních dovedností


Úspěšný absolvent

Úspěšný absolvent


 

Předávání osvědčení

Předávání osvědčení


Předávání osvědčení Kurz soc. dovedností

Předávání osvědčení Kurz soc. dovedností


Kurz finanční gramotnosti

Kurz finanční gramotnosti


Kurz finanční gramotnosti

Kurz finanční gramotnosti


Kurz finanční gramotnosti - pracovní pohovor

Kurz finanční gramotnosti - pracovní pohovor


 

Kurz finanční gramotnosti

Kurz finanční gramotnosti


Písemný test - ukončení kurzu Finanční gramotnost

Písemný test - ukončení kurzu Finanční gramotnost


Písemný test - ukončení kurzu Finanční gramotnost

Písemný test - ukončení kurzu Finanční gramotnost


Praktická zkouška - ukončení kurzu finanční gramotnost

Praktická zkouška - ukončení kurzu finanční gramotnost


Předávání Osvědčení úspěšným účastníkům kurzu

Předávání Osvědčení úspěšným účastníkům kurzu


 

 

 

Odkazy

biofeedback-institut.com/

Biofeedback institut pro nás zajišťuje realizaci klíčové aktivity č. 10 - Mentální trénink.

 

barevny-svet.eu/

Denní centrum Barevný svět o.p.s. z Třebíče pro nás zajišťuje realizaci klíčových aktivit č. 05 a 06 - Motivační kurzy a č. 07 Kurz sociálních dovedností.

 

restauracenastatku.eu

Restaurace, která mám pomohla v realizaci praktické zkoušky k ukončení Kurzu Finanční gramotnost. Děkujeme!

 

https://youtu.be/a9EzUWkOHHo

Prezentace projektu Hendikep není bariéra

 

esfcr.cz/projekty/hendikep-neni-bariera-program-pro-osoby-s-mentalnim

 

youtube.com/watch?v=a9EzUWkOHHo&feature=youtu.be

Prezentace projektu Hendikep není bariéra

 

 


<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou