Aktuality O nás Historie Naše akce Informace pro zájemce Pomáhejte Kariéra, dobrovolnictví Dokumenty Kontakty Partneři Média Projekt

Historie

 

HISTORIE TRANSFORMACE V ČR

Transformace pobytových zařízení v České republice navazuje na zahraniční trendy označované jako „humanizace ústavní péče“. Základem je respekt k lidským právům, k individuálním potřebám a etickým principům uživatelů služeb.

Před rokem 1989 byla drtivá většina lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním u nás umísťována do velkých rezidenčních zařízení, jejichž práce se soustředila na zajištění základních životních potřeb svých „chovanců“ a na jejich segregaci od většinové společnosti. Lidé s postižením byli vnímáni jako „nesvéprávní“ jedinci, které je potřeba hlídat před sebou samotnými a také společnost chránit před nimi.

Po revolučních změnách v roce 1989 se nastartovala aktivita nově vzniklého občanského sektoru. Jeho formování a rozvoj byl v 90. letech výrazně podporován zahraničními nadacemi, které do České republiky přinášely know-how moderních (nejen) sociálních služeb a prostředky pro rozvoj nestátních neziskových organizací. Záhy tak mnoho nestátních neziskových organizací začalo poskytovat moderní sociální služby zaměřené na vlastní vůli uživatelů a jejich integraci do běžné komunity. Zároveň začaly vyvíjet tlak na veřejné instituce. Nestátní neziskové organizace tak začaly nastavovat zrcadlo velkým ústavním zařízením a na základě toho se v některých zařízeních v 90. letech začaly realizovat první pokusy o vlastní transformaci. Nejznámějším z těchto pokusů jsou změny v Ústavu sociální péče v Horní Poustevně (dnes Integrované centrum Horní Poustevna).

Tyto snahy byly iniciovány zásadně zdola, tedy nebyly nijak vedeny, zadávány ani podporovány centrálními veřejnými institucemi i přesto, že se odehrávaly v jimi zřizovaných zařízeních.

Od konce 90. let začaly probíhat diskuse o transformaci i na celorepublikové úrovni, které se částečně spojují s přípravami nového zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb.


Od roku 2000
se realizují dílčí transformační projekty některých poskytovatelů nebo krajů. I v těchto projektech došlo však jen k částečné transformaci několika poskytovatelů. V současné praxi to znamená, že služeb transformovaných zařízení využívá pouze několik desítek uživatelů roztroušených v různých zařízeních po celé ČR v porovnání s několika tisíci lidmi stále žijích v zařízeních ústavního typu.

Od 1. 1. 2007 vstupuje po dlouholetých přípravách v platnost Zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu. Tyto dvě právní normy zásadně určují současnou podobu celého systému sociálních služeb a tedy i kontext transformačních aktivit.


Na základě Usnesení ze dne 21. února 2007 byl vládou České republiky pod č. 127 přijat materiál „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, jehož hlavním cílem je podpořit a usnadnit cestu poskytovatelům a zřizovatelům pobytových služeb v přirozeném procesu humanizace sociálních služeb.

Materiál reaguje na vývoj v oblasti sociálních služeb a je jedním z nástrojů realizace Zákona o sociálních službách v praxi. Podporuje poskytovatele a zřizovatele sociálních služeb v zajištění dostupné péče a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci takovou formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné společnosti a vytváří podmínky pro rozšíření sítě sociálních služeb.

Za hlavní navrhované body lze označit zejména:

Podporu procesu zkvalitňování životních podmínek obyvatel stávajících pobytových zařízení sociální  péče.

Podporu poskytovatelů sociálních služeb, jejich zaměstnanců a dalších subjektů při změnách          v institucionální péči, a to zejména v poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů.

Podporu naplňování lidských práv uživatelů pobytových sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život, srovnatelný s vrstevníky, žijícími v přirozeném prostředí.

Vytvoření systému spolupráce mezi všemi aktéry procesu transformace institucionální péče.

Zvýšení informovanosti o procesu změn v institucionální péči pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Proces transformace zkvalitní životní podmínky klientů stávajících pobytových zařízení sociální péče, tedy ústavů. Podpoří naplňování lidských práv, zvláště práva klientů (uživatelů) na hodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími v přirozeném prostředí

 

<< zpět

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
příspěvková organizace
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou