Učit se společně – růst individuálně

Učit se společně, růst individuálně

Registrační číslo: CZ.03.2.630.0/0.0/15_007/0007226

Doba realizace: 1.10.2017 - 30.9.2020

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Konkrétně vznik metodiky strategického plánování a řízení a její implementace v 5 příspěvkových organizacích Kraje Vysočina s cílem vytvořit 5 konkrétních strategických plánů včetně navržení/zavedení opatření z nich plynoucí s dopadem na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb do konce roku 2020. Projekt je koncipován jako pilotní, z čehož vyplývá zapojení pouze 5ti vybraných organizací.

Dalšími strategickými cíli, které bezprostředně navazují na strategické plánování, je zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech pracovníků přímé péče, pomocných provozů i managementu a zároveň ověření zavedení nových metod (modelů péče), jako součást běžné péče o klienta v jednotlivých organizacích.

Aktivity projektu:

Projekt je zaměřen na důležité oblasti života organizace, které jsou rozčleněny do celkem čtyř vybraných oblastí podpory - klíčových aktivit směřující k naplnění cílů projektu, a to k růstu firemní kultury, k efektivnímu plánování a řízení poskytovatelů sociálních služeb a jejich profesionalizaci, ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě k podpoře pracovníků organizací. Jak již odráží samotný název “Učit se společně, růst individuálně”, projekt zahrnuje jak společné aktivity, u nichž se předpokládá synergický efekt v podobě vzájemné výměny a sdílení zkušeností, tak individuální aktivity pro jednotlivé organizace. Závěrečnou klíčovou aktivitou bude závěrečná konference zaměřená na prezentaci výstupů projektu a příklady dobré praxe.

KA 1 Strategické plánování organizace

KA 2 Podpora pracovníků formou supervize

KA 3 Zavádění nových přístupů v péči o klienta

KA 4 Závěrečná konference projektu

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás