Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, Individuální projekt IV

Doba realizace projektu:

  1. 4. 2016 - 30. 4. 2019

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním služeb sociální prevence do konce roku 2018 spolu se zvyšováním kvality, dostupnosti, kontroly, efektivity a informovanosti o poskytování ucelené sítě těchto služeb na území Kraje Vysočina.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projektu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu, stálá podpora procesů plánování a zvyšování kvality a efektivity jednotlivých sociálních služeb.

Projekt bude zaměřen na podporu následujících druhů sociálních služeb:

azylové domy,

sociální rehabilitace,

sociálně terapeutické dílny,

domy na půl cesty,

intervenční centra.

Výsledky projektu:

V době realizace projektu bude přijato opatření k prevenci sociálního vyloučení, na zmírnění dopadů uvedených situací a k sociálnímu začleňování. Díky stabilnímu financování vybraných služeb sociální prevence dosáhneme u některých osob eliminace dopadu nepříznivé situace, u dalších osob zapojených do projektu opětovného začlenění na trh práce nebo již po vzniku nepříznivé sociální situace předejdeme vlastnímu sociálnímu vyloučení.

Hlavní očekávanou změnou je omezení počtu osob postižených sociálním vyloučením a zamezení jeho růstu. Díky realizaci projektu dojde ke stabilnímu a efektivnímu financování sociálních služeb a účelnému vynaložení veřejných finančních zdrojů na základě sledování kvantity a kvality sociální práce. Vybrané sociální služby díky společnému metodickému vedení propojí síť sociálních služeb na celém území Kraje Vysočina. V rámci projektu bude metodicky posilována také komunikace poskytovatelů sociálních služeb se sociálními pracovníky na obecních úřadech. Tím se zkvalitní sociální práce směrem ke klientům těchto služeb a komunikace a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.

Finanční zajištění projektu:

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás