Hendikep není bariéra

Celý projekt byl zaměřen na zlepšení možnosti pracovního a společenského uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají dvou ambulantních sociálních služeb Domova bez zámku - Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu. V projektu bylo podpořeno celkem 36 osob, uživatelů Domova bez zámku.

Cílem projektu bylo posílit sociální integraci lidí s mentálním a kombinovaným postižením v mikroregionu Náměšťsko pomocí pracovně sociální aktivizace a umožnit jim tak získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce.

Během celého projektu podpořené osoby získávaly praktické dovednosti v jednotlivých dílnách v prostorách Denního stacionáře a v Sociálně terapeutické dílně, v rámci které je provozována Kavárna Pohodička. Dle svých přání a schopností si účastníci projektu postupně osvojili pracovní úkony, jako jsou např. práce v kuchyni a v kavárně, výroba šperků, práce s keramikou nebo údržbářské práce.

V rámci projektu došlo k realizaci různých vzdělávacích aktivit, zaměřených na získání a rozvoj potřebných profesních a sociálních dovedností. Konkrétně to byl Motivační kurz, Kurz sociálních dovedností a Kurz finanční gramotnosti.

Důležitou součástí celého projektu bylo odborné poradenství poskytované psychologem a mentální trénink (biofeedback), jehož cílem je zlepšení rozumových schopností, např. koncentrace nebo paměti.

Závěrečnou fází projektu byla podpora klientů při hledání uplatnění na volném trhu práce.

Projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením, byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

  1. Zajištění technického vybavení prostor (klíčová aktivita 04)

V rámci této aktivity byly na začátku projektu zakoupeny čtyři počítače a tiskárna do jednotlivých dílen denního stacionáře. Pracovníci tak nyní mají větší možnosti k vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného pracovního uplatnění a to výukou, opakováním a prohlubováním práce s PC.

Součástí projektu bylo také rozšíření alternativní a augmentativní komunikace. To je důležité zejména proto, aby uživatelé ambulantních služeb mohli jiným/náhradním způsobem vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí. Tím pak mohou aktivně ovlivňovat svůj život, své okolí a dále se rozvíjet. Nákup dotykové obrazovky, mluvících fotoalb a komunikačních tašek byl proto jedním ze způsobů zkvalitnění komunikace s osobami s komunikačními problémy. Naší společnou snahou je k našim uživatelům přistupovat individuálně, respektovat jejich možnosti, schopnosti a omezení a při kontaktu s nimi projevit dostatek trpělivosti a schopnost empatie.

  1. Motivační kurzy (klíčová aktivita 05 a06)

V rámci kurzů byla poskytována podpora 5 klientům sociálně terapeutické dílny a 8 klientům denního stacionáře. Kurzy probíhaly ve dvou etapách, první část na začátku projektu po dobu 2 měsíců a druhá po dobu 1 měsíce ke konci projektu.

Cílem aktivity bylo motivovat účastníky kurzu k hledání zaměstnání, potažmo k práci na sobě, naučit je objektivně hodnotit svoje schopnosti, stanovovat si reálné cíle, orientovat se na trhu práce, hledat vhodné pracovní příležitosti, komunikovat s budoucím zaměstnavatelem nebo umět si zorganizovat osobní život s pracovním.

Kurz pro nás zrealizovala obecně prospěšná společnost Barevný svět z Třebíče.

Naši uživatelé se s lektorem setkávali jednou týdně po dobu čtyř hodin. Na hodinách probírali například třídění odpadu, nalezení vhodné práce, práva a povinnosti, povídali si o tom jak relaxovat či jak se vyhnout stresu. V průběhu kurzu se také naučili napsat svůj životopis a získali informace o tom, jak si mohou najít práci.

Druhá část byla zaměřena na zopakování získaných dovedností, vytvoření životopisu s aktuálními informacemi o schopnostech, které uživatelé během projektu získali a také navštívili Úřad práce.

Motivační kurz v rozsahu 36 hodin úspěšně ukončilo 13 uživatelů, kteří získali nejen Osvědčení o absolvování kurzu, ale především řadu schopností, které budou moci ve svém životě uplatnit.

  1. Kurz sociálních dovedností (klíčová aktivita 07)

Cíle této vzdělávací aktivity bylo získání a rozvoj sociálních dovedností účastníků projektu vedoucích k osobnostnímu rozvoji, rozšíření osobních kompetencí v běžném životě a zvýšení sebedůvěry.

Kromě teoretické výuky si účastníci kurzu na základě sebezkušenostních her a modelových situací mohli uvědomit, které způsoby jednání nebo řešení situací jsou efektivní a vyhovují jim. Naučili se řešit různé situace, které mohou ve společenském jednání nastat, také jinými způsoby, než které používali doposud.

Obsahem kurzu bylo například znalost pravidel a zvyklostí chování ve společnosti, orientace ve vztazích, znalost a používání verbální i neverbální komunikace mezi lidmi, vedení rozhovoru, uvědomění si osobních hranic, schopnost rozhodování a sebeprosazení (základy asertivního jednání), sociální dovednosti potřebné při hledání práce, při jejím vykonávání nebo potřebné ve volném čase, schopnost rozpoznání a řešení rizikových situací nebo konfliktů, předcházení stresu a schopnost relaxace.

Výuka probíhala formou různých cvičení, her, teoretickou výukou nebo nácvikem modelových situací.

Kurz sociálních dovedností byl realizován na zakázku obecně prospěšnou společností Barevný svět z Třebíče.

V rámci 40ti hodinového kurzu byla poskytnuta podpora 20 klientům denního stacionáře, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Realizace kurzu trvala 4 měsíce. Úspěšní účastníci (19 uživatelů) získali osvědčení o absolvování kurzu.

  1. Kurz finanční gramotnosti (klíčová aktivita 08)

Cílem kurzu bylo zvýšit schopnosti účastníků projektu hospodařit s penězi a orientovat se ve finanční oblasti. Obsahem kurzu bylo seznámení s mincemi a bankovkami, funkce a hodnota peněz, početní úlohy). Součástí kurzu byl nácvik různých modelových situací jako například nakupování, reklamace vadného zboží, hospodaření s penězi (příjmy, výdaje, tvoření osobního rozpočtu) nebo práva spotřebitele (reklamace, schopnost bránit se nekalým obchodním praktikám).

Kurz finanční gramotnosti byl lektorován členem realizačního týmu - pedagogem.

V rámci kurzu byla poskytnuta podpora 10 klientům denního stacionáře. Kurz probíhal po dobu 4 měsíců, v celkovém rozsahu 36 hodin.

Klíčová aktivita byla ukončena závěrečným písemným testem a praktickou zkouškou (objednání a zaplacení obědu v restauraci).

Klíčovou aktivitu nedokončili dva klienti a to z důvodu absence docházky větší než 75% a nezvládnutí závěrečného písemného testu a praktické zkoušky.

Úspěšní účastníci získali Osvědčení o absolvování kurzu.

  1. Individuální poradenství (klíčová aktivita 09)

Tato aktivita účastníkům projektu pomáhala odbourávat stres a nepříjemné pocity, motivovala je k další práci na zlepšení svých schopností, řešila případné konflikty a problémové situace, poskytovala zpětnou vazbu a také pomáhala překonávat překážky, které mohly ohrozit jejich další účast v projektu.

Poradenství bylo určeno pro všechny klienty denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny.

Individuální poradenství a podporu uživatelů po dobu trvání projektu zajišťoval psycholog, dále pak všichni pracovníci dílen a sociální pracovník. Individuální podpora psychologa byla účastníkům projektu plánovaně poskytnuta 7x za dobu trvání projektu.

  1. Mentální trénink (klíčová aktivita10)

Tato aktivita probíhala 1x měsíčně, vždy v rozsahu 8 hodin, po celou dobu realizace projektu. V rámci aktivity byli podpořeni všichni účastníci projektu z denního stacionáře. Lektorské služby a zapůjčení některých přístrojů pro mentální trénink byly zajištěny firmou Biofeedback institut, s.r.o. Mentální trénink lektorovala Mgr. Bibiana Naďová a Jaroslav Dobrovolný.

Cílem této aktivity bylo rozvíjet rozumové schopnosti účastníků projektu a motivovat je k sebevzdělávání. V rámci aktivity byla použita metoda biofeedbacku, která se v zahraničí využívá mimo jiné i v sociálních službách.

Účastníci se pomocí tréninkových her a s využitím speciálních přístrojů a softwaru pro trénink mozku učili pracovat se svojí koncentrací, trénovat paměť, prostorovou orientaci nebo logické a verbální myšlení. Tyto základní kognitivní schopnosti jsou předpokladem pro sociální komunikaci, navazování vztahů v pracovním prostředí a usnadňují tak začlenění do běžného života, pomáhají odbourávat stres a lépe zvládat krizové situace. Využití zábavné formy výuky také snižovalo možnou ztrátu motivace účastníků k pokračování v projektu.

  1. Podpora při hledání zaměstnání (klíčová aktivita 11)

Cílem této aktivity bylo podpořit účastníky projektu při hledání uplatnění na volném trhu práce.

V rámci aktivity došlo k vytvoření letáku pro zaměstnavatele, který je informuje o výhodách a potřebnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Potencionální zaměstnavatelé byli osloveni účastníky s podporou pracovníka. Během setkání účastníci využili získané schopnosti a dovednosti v oblasti komunikace a sebeprezentace. Zaměstnavateli předali informační leták a svůj životopis.

Součástí aktivity bylo také hledání zaměstnání na internetu a úřadu práce.

Aktivita byla určena pro klienty denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny, kteří byli vybráni na základě zhodnocení jejich úspěšnosti v předcházejících aktivitách a po poradě s psychologem.

loga ESF, UE, MPSV

Všechny projekty

Ušli jsme kus cesty. a chceme jít ještě dál!

Podpořte nás